STUDIUM

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ STROJÍRENSTVÍ

V souladu s § 60e zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) ředitel školy zveřejňuje výsledky 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2023/2024, oboru Strojírenství.

Výsledky přijímacího řízení oboru Strojírenství – 23-41-M/01 naleznete na tomto odkaze. V souladu s ustanovením zákona se tímto zveřejněním k uvedené datu považuje rozhodnutí o přijetí ke studiu za doručené školou.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání budou zasílána poštou. Rozhodnutí, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá
po dobu 10 dnů na poště, pak je považováno za doručené. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena a od tohoto dne běží lhůta pro odvolání. Pokud uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení a nebyl nepřijat z důvodu naplnění kapacity, může podat odvolání (vzor odvolání ke stažení zde) a může být přijat v rámci tzv. autoremedury.

Všem uchazečům, kteří byli přijati ke studiu, blahopřejeme.

V souladu s § 60g školského zákona prosíme žáky/zákonné zástupce, kteří mají zájem o studium na naší škole, o odevzdání zápisových lístků do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení v kanceláři školy, nejzazší termín pro odevzdání je 16. květen 2023.

Možnost vyjádřit se k podkladům řízení před vydáním rozhodnutí je dána na úterý 02.05.2023 od 8:00 do 10:00 hodin. Nahlížení do spisu není povinností uchazeče ani jeho zákonných zástupců (dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Zápisový lístek obdrží žáci základních škol ve škole (platí i pro vydání náhradního zápisového lístku v případě ztráty nebo zničení). V ostatních případech (žák není žákem základní školy) vydá na žádost uchazeče nebo zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého bydliště, u cizinců dle místa pobytu na území ČR. Žádost pro vydání zápisového lístku. Kontaktní osoba pro vydávání zápisových lístků na Krajském úřadě Středočeského kraje je Bc. Karolína Hefková, telefon: 257 280 643, e-mail: hefkova@kr-s.cz.

Úřední hodiny kanceláře školy: pondělí – pátek 7:30-15:30 hodin.

V případě dotazů nás kontaktujte na telefonním čísle 321 743 022 nebo 721 611 275.

Translate »