STUDIUM

3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení.

Přihlášku může podat pouze uchazeč, který nebyl přijat ke studiu v 1. ani 2. kole, nebo se vzdal přijetí, případně se v 1. a 2. kole nikam nehlásil.

V případě zájmu o studium maturitních oborů platí podmínka, že uchazeč v rámci 1. kola konal jednotnou přijímací zkoušku, jinak nelze podat přihlášku na maturitní obor. Školní kolo přijímací zkoušky se nekoná.

Kritéria přijímacího řízení pro obor Technické lyceum.

Kritéria přijímacího řízení Strojní mechanik 3leté studium.

Studijní obory:

obory s maturitní zkouškou:

 • obor 78-42-M/01 Technické lyceum, počet volných míst 8.

obory s výučním listem:

 • obor 23-51-H/01 Strojní mechanik (3leté studium), počet volných míst 5.

Důležité informace a termíny:

 • přihlášky se podávají výhradně na určeném tiskopisu, a to osobní doručením do školy (08:00-15:00 hodin), zasláním poštou a datovou schránkou, elektronické podání není možné.
 • uchazeč podává přihlášku s vyplněným oborem pouze naší školy;
 • počet škol/oborů vzdělání, na které se lze přihlásit, není omezen;
 • přijímání přihlášek od 1. července do 3. července 2024;
 • 11. července 2024 (08:00-10:00 hodin) – možnost nahlížet do spisu;
 • 12. července 2024 – zveřejnění výsledků 3. kola přijímacího řízení (webové stránky školy, vývěska školy);
 • rozhodnutí o přijetí i nepřijetí se vyhotovují v písemné formě;
 • odvolání lze podat do 3 pracovních dnů od oznámení (doručení) rozhodnutí;
 • přijatý uchazeč je povinen do 7 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání, a to pouze v jednom oboru vzdělání;
 • uplynutím lhůty pro potvrzení úmyslu vzdělávat se zaniká právo na přijetí do daného oboru vzdělání;
 • vzdáním se práva na přijetí do oboru vzdělání, kde uchazeč potvrdil svůj úmysl vzdělávat se, vzniká uchazeči možnost potvrdit svůj úmysl v jiném oboru vzdělání, kam byl také přijat.

V případě dotazů a nejasností volejte na telefonní číslo 721 611 275 nebo pište na e-mail: skrivankova@sps-ko.czkyjovska@sps-ko.cz

Translate »