IKAP IIKROUŽKY

KROUŽEK 3D TECHNOLOGIÍ

Kroužek 3D technologií tisku jsme uskutečnili v rámci projektu IKAP II Středočeského kraje. Žáci se scházeli pravidelně ve středu a ve čtvrtek v průběhu měsíců červen 2021 až červen 2022Celkem jsme zrealizovali šest workshopů, Do aktivity se zapojili žáci základních a středních školy, měli zájem si rozšiřovat své znalosti v oblasti 3D technologií a zároveň si ověřovat teoretické znalosti praktickým využitím.

Cílem této aktivity bylo seznámit žáky s 3D technologiemi, umožnit jim s nimi pracovat a tím si rozšířit znalosti, dovednosti v této oblasti. Aktivita podpořila zdokonalení a prohloubení kompetencí v oblasti digitální gramotnosti. V průběhu aktivity rovněž došlo k praktické podpoře teoretických odborných poznatků v technických předmětech.

Účastníci kroužku po dobu jeho trvání mimo jiné pracovali na následujících aktivitách:

  • návrh, výroba a potisk triček pomocí 3D tiskárny;
  • výroba flashdisku pomocí 3D tiskárny;
  • metoda Lithophane;
  • návrh a výroba trofejí pro vědeckou konferenci „JÁ, KONSTRUKTÉR“

Lektoři této aktivity seznámili a naučili účastníky této aktivity, jak zajistit po technické stránce tyto moderní 3D technologie. Účastníci kroužku si prakticky vyzkoušeli sestavení 3D tiskárny, její kalibraci či výměnu filamentů.

Samotný kroužek probíhal v odborné učebně, která disponovala potřebným vybavením. Důraz ze strany lektora byl kladen na vzbuzení zájmu o moderní 3D technologie u žáků, seznámení s těmito technologiemi a přiblížení jejich propojení s praxí. Účastníci kroužku se tak během průběhu této aktivity učili s těmito technologiemi postupně pracovat. Ze strany lektora bylo kladeno úsilí i na co nejreálnější přiblížení této práce ve firmách.

Výstupem pro žáky je získání znalostí a rozšíření jejich dovedností v oblasti moderních technologií. Své dovednosti rozšířili nejen v 3D technologiích, ale i v práci s odbornými programy, v tomto případě se jednalo o program SolidWorks. Získané znalosti mohou žákům základních škol výrazně pomoci ve výběru střední školy. Pro žáky středních škol je přínos zejména v upevnění jejich odborných znalostí pro technické předměty, a tím tak zvýšili svoji cenu na trhu práce. Pro všechny účastníky bylo důležité uvědomění si faktu, že moderní 3D technologie jsou nedílnou součástí běžného života.

Translate »