STUDIUM

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitel Střední průmyslové školy strojírenské a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60f zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a dále § 12 vyhlášky č 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 2. kolo přijímacího řízení pro studijní obory Strojírenství 23-41-M/01Strojní mechanik 23-51-H/01 a Strojní mechanik 23-51-H/01 – zkrácené 1leté studium.

Nejzazší termín přijetí přihlášky ke studiu v 2. kole přijímacího řízení je pátek 19.05.2023, do 13:00 hodin.

Podmínky přijímacího řízení obor:

  • odevzdání přihlášky ke studiu;
  • doklad o absolvování jednotné přijímací zkoušky – platí pouze pro obor Strojírenství 23-41-M/01;
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti – platí pouze pro obor Strojní mechanik 23-51-H/01 a Strojní mechanik – zkrácené studium 23-51-H/01;

přijímací zkoušky se nekonají.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny na stránkách školy www.sps-ko.cz a vyvěšeny ve vývěsce školy dne 22.05.2023 v 10:30 hodin.

Pořadí přijatých žáků u studijních oborů Strojírenství 23-41-M/01 a Strojní mechanik 23-51-H/01 bude stanoveno na základě průměrného prospěchu v prvním pololetí 9. třídy a v prvním pololetí 8. třídy. U oboru 23-41-M/01 Strojírenství budou do celkového pořadí započítány výsledky jednotné přijímací zkoušky.

Možnost vyjádřit se k podkladům řízení před vydáním rozhodnutí je dána do 22.05.2023 od 8:00 do 10:00 hodin. Nahlížení do spisu není povinností uchazeče ani jeho zákonných zástupců (dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Případné dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle 721 611 275.

Translate »