IKAP IIWORKSHOPY

WORKSHOPEM KE KRITICKÉMU MYŠLENÍ

Nikdo z nás se nechce stát obětí manipulace a mnohdy naléhavého a emotivního sdělení. Chceme si umět vytvořit svůj názor na základě vědomostí, nikoli přebírat „pravdy“ jiných. Zachovat si odstup a dokázat vyjádřit svůj nesouhlas s mnohdy s pochybným obecným názorem. Prostě potřebujeme proniknout do tajemství kritického myšlení. To se nám ve škole podařilo díky projektu IKAP II Středočeského kraje , v rámci jehož realizace jsme uspořádali 10 workshopů zaměřených na manipulaci v médiích.

Workshopů se zúčastnilo více než 200 žáků. Překvapivě se k nim připojili také pedagogičtí pracovníci, i když byla tato aktivita původně určena především žákům. Prvních 8 workshopů proběhlo formou webinářů. Důvodem on-line formy byla omezení spjatá s pandemií covid-19.

Webináře měly za cíl prohloubit kritické myšlení u žáků a soustředily se na ověřování informací a schopnost pracovat s nimi.

Poslední 2 workshopy již proběhly formou osobního setkání. Tyto workshopy navazovaly na webináře. Žáci i učitelé si prakticky vyzkoušeli své schopnosti rozeznat fake news, prohloubili si dovednosti v práci s textem. Zaměřili se interpretaci informací v různých médiích.

Webináře se zaměřovaly na rozpoznávání hoaxů, falešných zpráv a práci s dezinformačními weby. Žáci se dozvěděli, jak správně přistupovat k informacím, kde hledat relevantní zdroje a jak ověřovat získané informace. Některé z těchto dovedností si žáci také prakticky vyzkoušeli, což přispělo k lepšímu porozumění danému tématu. Prezenční workshopy poté navázaly na předchozí semináře a žáci se naučili rozpoznávat, ale i vytvářet „fake news“. Cílem bylo naučit žáky kriticky přemýšlet o přílivu informací, naučit se je třídit a uvědomit si využívání dezinformaci k manipulaci jejich příjemců.

Všichni zúčastnění měli možnost si vyzkoušet svoji mediální gramotnost prostřednictvím MQtestru.

Žáci společně hledali odpovědi na otázky: Jak vznikají zprávy? Kde jsou hranice závislosti na sociálních sítích? Jak fungují internetové platformy? Jaké dopady může mít nenávist šířená skrze média? Jaký je význam svobody slova? Proč někteří lidé věří falešným zprávám? Jaké techniky využívá moderní propaganda?

Přínosem pro účastníky těchto workshopů je především schopnost bránit se manipulaci (a nejen té mediální) a rozvoj kritického myšlení, což je v dnešní době nesmírně důležité pro všechny. Tyto dovednosti využijí nejen studenti, ale i pedagogičtí pracovníci, ve svém profesním i osobním životě. Workshopy jsou přínosné pro žáky i učitele při přípravě na výuku. Získané informace mohou účastníci dále uplatnit při svých prezentacích, v rámci rozvoje svých prezentačních a komunikačních dovedností.

Translate »