IKAP IIWORKSHOPY

PROJEKT TRAINBRA.IN

Mini projekt TrainBra.in zaměřený rozvoj kritického myšlení v rámci mediálního vzdělávání byl dalším z úspěšných aktivit realizovaných pro pedagogy v rámci projektu IKAP II. Účastníci se pod vedením odborníků na mediální výchovu, novinářů a tvůrců, věnovali manipulaci v médiích, práci s dezinformacemi, novinářské tvorbě, nácviku komunikačních a prezentačních dovedností, ale i zcela specifickým oblastem v rámci projektu TrainBra.in, jejichž cílem je podpoření schopnosti efektivně pracovat se svým rozumem a logikou, naučit se nepodléhat klamům našeho mozku, zlepšit si argumentací a práci s informacemi a v neposlední řadě se naučit i lépe rozhodovat.

V průběhu setkání se pedagogové zaměřili na práci s argumentačními fauly (řečnickými triky) – prakticky si vyzkoušeli jejich používání v rámci řečnických cvičení, ve kterých se snažili své kolegy přesvědčit o správnosti svých tvrzení.

Kriticky zhodnotili tzv. deepfake – realistické úpravy videí, které díky úpravám obličejů, mimiky a řeči umožňují vytvářet falešná videa často používaná pro diskreditování známých osobností.

Seznámili se s marketingovým nástrojem – efektem kotvy (anchoring), který výrazným způsobem ovlivňuje naše rozhodování, emoce a nálady- Pomocí testu osobnosti si vyzkoušeli, do jaké míry jsou sami tímto efektem ovlivnitelní.

Další z marketingových efektů, který si na sobě vyzkoušeli je efekt podpory zvoleného (Choice-supprtive Bias), který používáme pro obhajobu svých často nesprávných rozhodnutí, která si zpětně vyhodnotíme jako správná řešení.

V rámci workshopů nesměla chybět ani práce s fake news a hoaxy, které učitelé společně vyhledávali, ale pokusili se i některé vytvořit například pomocí generátoru fake news.

Velký zájem pedagogů vzbudil klam přeživších (Survivorship Bias). Kdo by neznal spokojeného miliardáře Henriho a nenechal se zlákat k sázce.

Konfirmační zkreslení (Confirmation Bias) bylo dalším z nástrojů, jež ovlivňuje naše úsudky a využívá naši selektivní paměť, což využívají mnohá online média, která mají neobjektivní obsah a zastávají jen jeden názorový proud. V návaznosti na toto téma se účastníci věnovali ověřování informaci a nácviku práce na internetu – fact checkung.

V jednom z posledních workshopů se učitelé věnovali fenoménu stádového efektu (Bandwagon Effect), což je nástroj ovlivňující náš názor, kdy pod vlivem módní vlny podléháme názorům jiných, děláme něco jen proto, že to dělají jiní lidé.

Posledním tématem TrainBra.inu byla stereotypizace. Účastníci si společně definovali tento pojem. Pokusili se odhalit předsudky naší doby, i dob minulých. Popsali si prostředí, ve kterém stereotypy vznikají.

Mini projekt byl ukončen zhlédnutím filmu Muž, který stál v cestě. Díky producentské společnosti Bio Illusion se uskutečnila velmi zajímavá beseda s tvůrci filmu, o tom, jak je obtížné objektivně zachytit dějinné události (dramatické události roku 1968) a jak těžké je proniknout do myšlení a chování jiného člověka, v tomto případě lékaře a politika Františka Kriegla. Pedagogové pod odborným vedením lektorů a zástupců z řad tvůrců podrobili film rozboru, připomněli si dezinformační kampaně spjaté s rokem 1968. Na událostech spjatých s unesením představitelů Komunistické strany Československa do Moskvy a podepsáním tzv. Moskevského protokolu si prakticky vyzkoušeli znalosti a dovednosti získané v předešlých setkáních.

Mini projekt TrainBra.in napomohl účastníkům uvědomit si techniky manipulativního chování. Získali návod a řadu praktických rad, jak nepodlehnout různým technikám prodejců, politiků a hlavně novinářů, ale jak se jim i účinně bránit. Podpořen byl rozvoj jejich soft skills v oblasti kritického myšlení.

Translate »