STUDIUM

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – STROJÍRENSTVÍ

V souladu s § 60e zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) ředitel školy zveřejňuje výsledky 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2022/2023, oboru Strojírenství.

Výsledky přijímacího řízení oboru Strojírenství – 23-41-M/01 naleznete na tomto odkaze. V souladu s ustanovením zákona se tímto zveřejněním k uvedené datu považuje rozhodnutí o přijetí ke studiu za doručené školou.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání budou zasílána poštou. Rozhodnutí, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá
po dobu 10 dnů na poště, pak je považováno za doručené. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena a od tohoto dne běží lhůta pro odvolání. Pokud uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení a nebyl nepřijat z důvodu naplnění kapacity, může podat odvolání (vzor odvolání ke stažení zde) a může být přijat v rámci tzv. autoremedury

Všem uchazečům, kteří byli přijati ke studiu, blahopřejeme.

V souladu s § 60g školského zákona prosíme o odevzdání návratových/zápisových lístků do 10 pracovních dnů v kanceláři školy, nejzazší termín pro odevzdání je 13. 05. 2022 včetně. Zápisový lístek je možné rovněž zaslat poštou na adresu Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Heverova 191, 280 02 Kolín IV – v této lhůtě stačí dopis předat na poštu.

V případě dotazů nás kontaktujte na telefonním čísle 321 743 022 nebo 721 611 275.

Translate »