POŽADAVKY, OBSAH, ROZSAH A FORMA SJZk ZÁKLADNÍ

Požadavky: (viz zkušební řád v příloze vyhlášky 33/2005)

Kandidát má zkouškou prokázat požadovanou míru dovedností, rozumět ústnímu projevu i čtenému textu a samostatně a pohotově se ústně a písemně vyjadřovat na základě

 • znalosti 2500 lexikálních jednotek ( včetně základní frazeologie běžného společenského styku), z toho receptivní znalost do 500 lexikálních jednotek,
 • znalost základních gramatických struktur cizího jazyka nezbytných pro dorozumění v běžných situacích každodenního života,
 • znalosti základních údajů k běžným tématům denního života zemí příslušné jazykové oblasti ve srovnání s reáliemi ČR.

(Podrobněji viz rámcový vzdělávací program pro základní kurz v jazykové škole, tj. kurz v rozsahu 420 vyučovacích hodin, popř. společný evropský referenční rámec B1, resp. B2).

Obsah, rozsah a forma zkoušky:

Státní základní jazyková zkouška má dvě části:
a) písemnou část (skupinovou),
b) ústní část (individuální).

Písemná část (skupinová) je souborem testů, jimiž se ověřuje :

 • stupeň porozumění čtenému textu
  V celkovém rozsahu přibližně 600 - 800 slov. Texty neobsahují neznámé gramatické učivo, počet neznámých výrazů nepřesahuje 10 %. Celková doba určená ke čtení je cca 10 minut. Následuje ověření stupně porozumění pomocí testů výběrových nebo tvořených odpovědí. Používání slovníků je povoleno. Formy zjišťování stupně porozumění se každoročně obměňují.
 • dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení
  V celkovém rozsahu asi 300 slov. Příklady : dopis k nejrůznějším příležitostem /se zpřesněním obsahu/, odpověď na dopis, formulace složitějšího vzkazu, osnova referátu, popis, charakteristika osoby, snadná úvaha apod. Kandidát může při práci používat slovník.
 • stupeň porozumění vyslechnutému textu
  V celkovém rozsahu 5 - 6 minut. Text neobsahuje neznámé gramatické učivo, počet neznámých výrazů nepřesahuje 5 %, je čten v normálním hovorovém tempu, po přečtení následuje kontrola porozumění testem výběrových odpovědí (včetně variant), či testem tvořených odpovědí. Nelze používat slovník.
 • schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury
  Test shrnuje základní gramatické učivo stanovené RVP pro základní kurz jazykové školy sestavený ze známé slovní zásoby. Znalosti se ověřují několika subtesty s volenými i tvořenými odpověďmi. V této části není kandidátům povoleno používat slovník či jakoukoli příručku.
 • Celková doba trvání písemné části zkoušky se stanoví na 4 hodiny.

  Ústní část (individuální) zkoušky:

  • trvá 15 - 20 minut
  • ověřuje schopnost pohotově reagovat v běžných situacích každodenního života
  • ověřuje dovednost plynně hovořit o daných tématech, volná konverzace se stimuluje krátkým poslechem, vytvářením situací, četbou krátkého textu, obrazem apod., je vedena v rámci vylosovaného tematického okruhu.

  Celková doba trvání ústní zkoušky: 15 - 20 minut příprava, 15 - 20 minut vlastní zkouška.

  Hodnocení

  Při hodnocení se postupuje dle vyhlášky MŠMT 33/2005 Sb., tj.zejm.:

  • písemná i ústní část zkoušky mají stejnou váhu
  • přihlíží se ke všem složkám v komplexu
  • písemná část jako celek se posuzuje obzvlášť pečlivě, jestliže z některé její části uchazeč neuspěl
  • uchazeč, který neuspěl u písemné části zkoušky, nemůže konat ústní zkoušku, může se znovu přihlásit ke zkoušce
  • hodnocení písemné části se uchazečům sdělí nejméně týden před ústní částí, jež se koná nejdříve 14 dní po písemné
  • pokud uchazeč nevyhověl u ústní části, komise pro SJZk mu může povolit opakování pouze této části v nejbližším termínu, pokud písemná část nebyla hodnocena hůře než stupněm 2

  TÉMATA JŠ KOLÍN:
  ANGLICKÝ JAZYK
  NĚMECKÝ JAZYK